Wyszukiwarka: dom

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dom — zgromadziliśmy 141 tekstów.

Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca. 

cytat dnia z 1 listopada 2009 roku
zebrał 318 fiszek

Miłość to jest ta­kie coś, cze­go nie ma. To ta­kie coś co spra­wia, że nie ma li­tości... To tak jak­by bu­dować dom i pa­lić wszys­tko wokół... Miłość to jest słucha­nie pod drzwiami, [...] — czytaj całość »

cytat
zebrał 134 fiszki

Gdzieś w cen­trum mias­ta, które tkwi w każdym z nas, leży cmen­tarz sta­rych miłości. Szczęścia­rze, za­dowo­leni ze swo­jego życia i z te­go z kim je dzielą, prze­ważnie o nim nie pa­miętają. Nagrobki [...] — czytaj całość »

cytat
zebrał 116 fiszek

Chy­ba właśnie po tym można poz­nać nap­rawdę sa­mot­nych ludzi... Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze... 

cytat dnia z 4 lutego 2012 roku
zebrał 112 fiszek

Nie mu­simy się rozmnażać,
możemy po­sadzić dom,
możemy wy­budo­wać drzewo.
W su­mie jest mi to obojętne. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2011 roku
zebrał 109 fiszek

Przez­nacze­nie zaz­wyczaj cze­ka tuż za ro­giem. Jak­by było kie­szon­kowcem, dziwką al­bo sprze­dawcą losów na lo­terię: to je­go naj­częstsze wciele­nia. Do drzwi nasze­go do­mu nig­dy nie za­puka. Trze­ba za nim ruszyć. 

cytat dnia z 16 sierpnia 2012 roku
zebrał 94 fiszki

Od cza­su jak usłyszałam, że sa­mochód wpadł w ludzi na przys­tanku i ich po­zabi­jał, pos­ta­nowiłam, że już nig­dy nie wyjdę z do­mu pokłócona. 

cytat dnia z 29 października 2012 roku
zebrał 91 fiszek

Naj­ważniej­sze jest, by gdzieś is­tniało to, czym się żyło: i zwycza­je, i święta rodzin­ne. I dom pełen wspom­nień. Naj­ważniej­sze jest, by żyć dla powrotu. 

cytat dnia z 30 maja 2013 roku
zebrał 86 fiszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wszystkie
Filtruj wyniki