Wyszukiwarka: dobru

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ru — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Bo cza­sami trze­ba przes­tać myśleć tyl­ko o włas­nym bez­pie­czeństwie! Cza­sami trze­ba po­myśleć o większym dobru! 

cytat
zebrał 25 fiszek

Liczę się ja. Mo­je dob­ro i mo­ja przy­jem­ność. Resztę zaś, o ile mo­jemu dob­ru i in­te­reso­wi nicze­go nie przys­parza może spo­koj­nie tra­fić szlak. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. 

cytat
zebrał 3 fiszki

W końcu to myśli­ciele, nie kto in­ny, po­zakłada­li obo­zy śmier­ci. By­le półgłówek nie wy­myśliłby obo­zu zagłady z siecią torów ko­lejo­wych i kre­mato­riami pra­cujący­mi dwadzieścia czte­ry godzi­ny na dobę. By­le półgłówek nie zdołałby też udo­wod­nić, że obóz zagłady służy dob­ru ludzkości. 

cytat
zebrał 3 fiszki

…wład­cy rządzą ludźmi, praw­da? Więc sa­mi są ludźmi. Wład­ca nie jest za­tem władcą dla władzy, ale dla ludzi. Wszys­tko, co ro­bi, po­win­no służyć ich dobru… 

cytat
zebrał 3 fiszki

Miłość jest pod­sta­wowym spo­sobem uczes­tnic­twa w dobru. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 08:28shulag sko­men­to­wał tek­st Każda dro­ga jest częścią [...]

dzisiaj, 08:19shulag sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 08:19Akerin sko­men­to­wał tek­st Kobiety nie na­leży ro­zumieć, [...]

dzisiaj, 08:14shulag sko­men­to­wał tek­st Tylko naiw­ni, wierzą z [...]

dzisiaj, 08:13shulag sko­men­to­wał tek­st Czasami mo­ment kiedy wiesz, [...]

dzisiaj, 08:10shulag sko­men­to­wał tek­st - Po ja­kim cza­sie [...]

dzisiaj, 08:03Irracja sko­men­to­wał tek­st Nieraz z miłości rodzi [...]

dzisiaj, 08:00Irracja sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 07:59Irracja sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 07:57Irracja sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc