Wyszukiwarka: dobrego dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­re­go dnia — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Dzień dob­ry, a gdy­byśmy się nie spot­ka­li: dob­ry wieczór i dobranoc. 

cytat dnia z 13 czerwca 2009 roku
zebrał 84 fiszki

Może już nie py­tasz sze­roko ot­warty­mi ocza­mi dziec­ka, które dos­tało nies­podziewa­nie w twarz: dlacze­go? Te­raz, gdy spo­tyka cię ja­kaś ra­dość, już wiesz, że przyj­dzie wyrówna­nie - cier­pienie. Zaob­serwo­wałeś może jeszcze coś więcej. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 41 fiszek

My ludzie, skarżymy się często [...], że tak mało jest dni dob­rych, a tak wiele złych [...], prze­ważnie niesłusznie. Gdy­byśmy zaw­sze z ot­wartym ser­cem przyj­mo­wali dob­ro, które nam Bóg na każdy dzień go­tuje, mieli­byśmy także dość siły, by znieść zło, jeśli się zdarzy. 

cytat
zebrał 40 fiszek

Przed wielo­ma la­ty pe­wien pus­telnik, zna­ny później ja­ko święty Sa­win, mie­szkał w jed­nej z oko­licznych grot. Vis­cos było wówczas przyg­ra­nicznym mias­teczkiem, za­lud­nionym przez zbiegłych ban­dytów, prze­myt­ników, pros­ty­tut­ki, łotrów i awan­turników poszu­kujących towarzystwa [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 37 fiszek

Żyj tak, byś mógł po­wie­dzieć Bo­gu w dniu Sądu Os­ta­teczne­go: „Byłem bar­dzo dob­rym człowiekiem, cho­ciaż w Ciebie nie wierzyłem". 

cytat
zebrał 31 fiszek

Każda po­ra dnia jest porą dobrą na szarlotkę.
Eve­ry ti­me is a good ti­me for a pie. (ang.) 

cytat
zebrał 14 fiszek

Na­leży każde­go dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczy­tać dob­ry wier­sz, zo­baczyć wspa­niały ob­raz i jeśli byłoby to możli­we - wy­powie­dzieć kil­ka rozsądnych słów. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Ten tyl­ko ani jed­ne­go dnia nie ut­ra­ci, kto w każdym coś dob­re­go zro­bi dla swych braci. 

cytat
Wszystkie
Filtruj wyniki