Wyszukiwarka: dla ukochanego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla ukocha­nego — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Każdy mu­si um­rzeć. Dla mnie śmierć jest niczym, śmierć jest snem. Tłumaczę to so­bie jeszcze tak: miałem ukocha­ne miej­sce w świecie? Wys­py Zielo­nego Przylądka. Ukocha­ne było daw­no te­mu, kiedy nie było tam [...] — czytaj całość

cytat dnia z 27 kwietnia 2011 roku
zebrał 63 fiszki

Gdy się zo­baczyło tyl­ko raz piękno szczęścia na twarzy ukocha­nej oso­by, wiado­mo już, że dla człowieka nie może być in­ne­go po­wołania, jak wzbudza­nie te­go światła na twarzach otaczających nas ludzi. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Kiedy dwie dusze, które poszu­kiwały się w tłumie, może od bar­dzo daw­na, od­najdą się na­reszcie; kiedy spos­trzegą, że pa­sują do siebie, czują do siebie sym­pa­tię i uzu­pełniają się, mówiąc krótko: są do [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

Kiedy jed­na oso­ba umiera... ona zni­ka... Wraz ze swoją przeszłością, ak­tual­nym sty­lem życia i swoją przyszłością. Wiele ludzi gi­nie pod­czas mis­ji i wo­jen. Łat­wo umierają i zadzi­wiająco różny­mi dro­gami. Hayate był jednym [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 11 fiszek

Miłość to cud. Sposób widze­nia dru­giej oso­by, roz­jaśnionej światłem. [...] Miłość to do­dat­ko­wy wy­miar dla wzro­ku. Da­je światło, które tyl­ko ukocha­na oso­ba zda­je się po­siadać. I tyl­ko kochająca oso­ba je widzi. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Kto mniema, że kocha swą ukochaną dla niej sa­mej, bar­dzo się myli. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Wszystkie
Filtruj wyniki