Wyszukiwarka: dla niego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla niego — zgromadziliśmy 27 tekstów.

Nie ma dru­giego człowieka ta­kiego jak ty. Jes­teś je­dyny w swoim rodza­ju i wyjątko­wy, całko­wicie ory­ginal­ny i niepow­tarzal­ny. Nie wie­rzysz w to, ale nap­rawdę nie ma
żad­ne­go dru­giego ta­kiego jak ty. I żaden [...] — czytaj całość

cytat dnia z 7 listopada 2011 roku
zebrał 352 fiszki

Jeszcze nig­dy nie czy­tała cze­goś ta­kiego. I nig­dy już pew­nie nie przeczy­ta. Roz­mo­wa z ko­bietą, która odeszła. Zos­ta­wiła go. Pop­ro­siła o prze­bacze­nie. Prze­baczył, ale nie mógł jej za­pom­nieć. Więc pi­sał do niej [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 72 fiszki

Przez poszu­kiwa­nie szczęścia dla niego sa­mego osiąga się tyl­ko nudę i aby zna­leźć szczęście, trze­ba szu­kać cze­goś in­ne­go niż szczęście. 

cytat dnia z 19 lipca 2013 roku
zebrał 39 fiszek

Ga­niała się za od­su­wanie się od niego, gdy po­win­na go była przy­tulić, za to, że przez wiele dni żywiła urazę, za­miast mu wy­baczyć, za to, że cza­sami szła od ra­zu spać, zamiast [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 30 fiszek

Sens życia po­lega na tym, by cie­szyć się z niego i czy­nić go piękniej­szym dla każdej ludzkiej istoty. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Byłoby źle, gdy­by ktoś nie miał w swoim życiu ok­re­su, kiedy mu się wy­daje, że Wer­ter zos­tał na­pisa­ny tyl­ko dla niego. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Człowiek umiejący dos­ko­nale ro­zumo­wać [...] po­winien, mając do dys­po­zyc­ji je­den, za­sad­niczy dla wszys­tkich as­pektów spra­wy fakt, umieć wys­nuć z niego nie tyl­ko cały łańcuch przyczyn, które do niego dop­ro­wadziły, ale także skutków, które z niego wypłyną. 

cytat
zebrał 22 fiszki

A ona będzie dla niego raz zła, a raz dob­ra, raz będzie mu siebie da­wać, a raz od­bierać, żeby zgłupiał do reszty, żeby nig­dy, w żad­nej chwi­li nie wie­dział, cze­go po niej może się spodziewać. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki