Wyszukiwarka: dla dzieci

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla dzieci — zgromadziliśmy 17 tekstów.

Miłość to oj­ciec ra­tujący dzieci z płonące­go bu­dyn­ku, wy­noszący je i ginący przy tym. Kiedy kochasz przes­ta­jesz żyć dla siebie, żyjesz dla in­nej osoby. 

cytat dnia z 11 maja 2011 roku
zebrał 105 fiszek

(...) naj­lep­sze, co mężczyz­na może uczy­nić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę... 

cytat dnia z 27 grudnia 2011 roku
zebrał 76 fiszek

Bo czym jest po­siada­nie dzieci?
Jes­teś dla nich miły,wycho­wujesz, cierpisz,
zaj­mu­jesz się ni­mi i wte­dy do­ras­tają i os­karżają cię o po­siada­nie Alzheimera. 

cytat
zebrał 31 fiszek

Z tych sa­mych ele­mentów można zbu­dować huśtawkę dla dzieci i szubienicę. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Ko­biety po­za sza­fami su­kien po­siadają jeszcze ka­set­ki, pełne uśmiechów, spoj­rzeń, tonów, w które stroją się sto­sow­nie do sy­tuac­ji. Mają zu­pełnie inną mo­dulację głosu dla służby, męża i dzieci. In­ne uśmie­chy dla kochan­ka; in­ne spoj­rze­nia dla bra­towych i teściowej. W kom­plet­nym neg­liżu duszy nie po­kazują się nikomu. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Gdy­by można było tak wycho­wywać dzieci, by wszys­tko, co niejas­ne, było dla nich zu­pełnie niezrozumiałe! 

cytat
zebrał 14 fiszek

No i tak to z na­mi jest. I to nie są żar­ty. Z pasją wycho­wuje­my nasze dzieci według tra­dycyj­nych za­sad, które głoszą, że miłość - ero­tyczna zwłaszcza - jest be, to wręcz świństwo dla małych dzieci. Za to wiado­mości ze świata są ca­cy, a w naj­gor­szym ra­zie "neut­ralne", no i pow­tarzal­ne jak codzien­ny chleb. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Je­dyne, co można zro­bić dla dzieci, to wycho­wać je; nie można przeżyć za nie życia. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki