Wyszukiwarka: dla dzieci

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla dzieci — zgromadziliśmy 926 tekstów.

Nie ma dru­giego człowieka ta­kiego jak ty. Jes­teś je­dyny w swoim rodza­ju i wyjątko­wy, całko­wicie ory­ginal­ny i niepow­tarzal­ny. Nie wie­rzysz w to, ale nap­rawdę nie ma
żad­ne­go dru­giego ta­kiego jak ty. I żaden [...] — czytaj całość

cytat dnia z 7 listopada 2011 roku
zebrał 353 fiszki

Mężczyz­na uczy­ni wszys­tko dla ko­biety, którą nieg­dyś kochał, nig­dy jed­nak nie za­kocha się w niej powtórnie. 

cytat dnia z 8 marca 2010 roku
zebrał 312 fiszek

Nie pot­ra­fisz żyć bez człowieka, który Cię lu­bi, dla które­go jes­teś wart wielu zachodów, który dzieli z Tobą ra­dość i ból, w ser­cu które­go masz za­pew­nione trwałe miej­sce. Bez człowieka, które­mu możesz zaufać; człowieka, który się o Ciebie troszczy, człowieka, u które­go jes­teś zaw­sze ser­decznie witany. 

cytat
zebrał 251 fiszek

Bądź uroczy dla swoich wrogów, nic ich bar­dziej nie złości. 

cytat dnia z 7 lipca 2010 roku
zebrał 228 fiszek

Sa­mot­ność spra­wia, że sta­jemy się bar­dziej su­rowi dla siebie sa­mych a łagod­niej­si dla in­nych: i jed­no, i dru­gie czy­ni nasz cha­rak­ter lepszym. 

cytat dnia z 16 października 2012 roku
zebrał 222 fiszki

Gdy­by wszys­tko prze­padło, a on je­den po­zos­tał, to i ja is­tniałabym na­dal. Ale gdy­by wszys­tko zos­tało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie ob­cy i straszny, nie miałabym z nim po pros­tu nic wspólnego. 

cytat dnia z 17 października 2009 roku
zebrał 222 fiszki

Dla ciebie jes­tem ateistą, dla Bo­ga - kon­struk­tywną opozycją. 

cytat dnia z 26 października 2010 roku
zebrał 220 fiszek

Nie ma większej ra­dości dla głupiego, jak zna­leźć głup­sze­go od siebie. 

cytat dnia z 16 stycznia 2011 roku
zebrał 186 fiszek

Bóg wysłuchu­je tych, którzy błagają o łaskę za­pom­nienia dla niena­wiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy chcą uciec przed miłością. 

cytat
zebrał 181 fiszek

Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął. 

cytat
zebrał 165 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:59shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st dwa słowa

dzisiaj, 16:48shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:46Radziem wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 16:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st ALEJA MOD­RZE­WIOWA - KWIECIEŃ [...]

dzisiaj, 16:43magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Patrzę w odmęty mor­skich [...]

dzisiaj, 16:28shulag sko­men­to­wał tek­st Uczeń jest głup­szy od [...]

dzisiaj, 16:23jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:19Niusza sko­men­to­wał tek­st Mistrzem jest każdy, kto [...]

dzisiaj, 16:16Niusza sko­men­to­wał tek­st dwa słowa