Wyszukiwarka: daleko

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: da­leko — zgromadziliśmy 62 teksty.

Widzisz tyl­ko to, co jest w za­sięgu ref­lektorów. Ale możesz w ten sposób za­jechać bar­dzo daleko. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Kto nie umie da­leko spoglądać, ten blis­ko ma kłopoty. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Jak da­leko od­szedłeś
od pros­te­go kub­ka z jed­nym uchem
od sta­rego stołu ze zwykłą ceratą
od wzrusze­nia nie na niby
od sensu
od podzi­wu nad światem
od te­go co na­gie a nie rozebrane
od te­go co wiel­kie nie tyl­ko z da­leka ale i z bliska
od ta­jem­ni­cy nie wykłada­nej na talerz
od mat­ki która pat­rzyła w oczy żebyś nie kłamał
od pacierza
od Pol­ski z raną

ty sta­ry koniu 

cytat
zebrał 9 fiszek

Każdy wpro­wadza swój sys­tem tak da­leko, jak sięga je­go armia. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nau­czy się pływa­nia. Czy to nie dow­cipne? Oczy­wiście, że nie chcą pływać! Urodzi­li się prze­cież dla ziemi, nie dla wo­dy. I oczy­wiście nie chcą myśleć, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 9 fiszek

Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Sta­ram się za­pew­nić swoim dzieciom nor­malne życie, ale cza­sem po­suwam się w tym za da­leko. Mo­ja córka ja­ko je­dyna w kla­sie nie wie­działa, co to jest limuzyna. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Po­kora i wstyd po uczy­nionym grzechu da­leko są mil­sze Bo­gu, niż pycha po spełnieniu dob­re­go uczynku. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Cza­sem, aby zajść da­leko, wys­tar­czy umiejętnie i w porę schodzić in­nym z drogi. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Do Mar­ka Twaina przyszedł dzien­ni­karz i po­wie­dział, że słyszał, ja­koby pi­sarz pra­cował nad wiel­kim dziełem dra­matycznym. Chciał wie­dzieć, jak da­leko po­sunęła się pra­ca. Twain odpowiedział:

- Może pan na­pisać w swo­jej ga­zecie, że piszę dra­mat składający się z czte­rech aktów i trzech an­traktów, oraz że już ukończyłem wszys­tkie antrakty. 

cytat
zebrał 7 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:48PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Radziejowicz mu­si odejś.  

dzisiaj, 17:41Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Filozoficzny ból du*py? Gdy wiem [...]

dzisiaj, 17:39nicola-57 sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 17:34Cris sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:33shulag sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:31Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:25JaiTy sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:23Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]