Wyszukiwarka: daleko

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: da­leko — zgromadziliśmy 84 teksty.

Jeśli kto niena­widzi ludzi i życia, to je­dynie dla­tego, iż wzrok je­go nie sięga dość daleko. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Cza­sem można zajść da­leko, idąc w śla­dy ko­goś, kto wie, dokąd zmierza. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Niena­wiścią nie można za­jechać da­leko, za da­leko można. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Nauka zakłada, że Bo­ga nie ma, i ba­da, jak da­leko może ją to doprowadzić. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Nie wszys­tko Mu się udało.

Nie pot­ra­fił nawrócić fa­ryzeuszów i sa­duceuszów, kapłanów. Spo­tykał się z niepo­wodze­niem również u zwyczaj­nych ludzi - w Bet­sai­dzie, Ko­rozain, Na­zare­cie, Ka­far­naum. Po­nosił klęski na­wet u swoich najbliższych. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 15 fiszek

Mów łagod­nie, ale sta­raj się mieć pod ręką so­bie gru­by kij; wte­dy zaj­dziesz daleko. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Nie każdy blis­ki jest blis­ki, nie każdy da­leki - daleki. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Ser­ca prze­pełnione miłością nig­dy da­leko od siebie nie odejdą. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wszystkie
Filtruj wyniki