Wyszukiwarka: daleko

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: da­leko — zgromadziliśmy 84 teksty.

A po­nieważ ra­zem z każdym zacho­dem słońca gi­nie ja­kaś sta­ra praw­da, a z każdym je­go wscho­dem rodzi się no­wa, po­nieważ każda noc gwiaździs­ta roz­rzu­ca po niebie na­siona przyszłych tęsknot i marzeń, ponieważ [...] — czytaj całość »

cytat
zebrał 15 fiszek

Nie wszys­tko Mu się udało.

Nie pot­ra­fił nawrócić fa­ryzeuszów i sa­duceuszów, kapłanów. Spo­tykał się z niepo­wodze­niem również u zwyczaj­nych ludzi - w Bet­sai­dzie, Ko­rozain, Na­zare­cie, Ka­far­naum. Po­nosił klęski na­wet u swoich najbliższych. [...] — czytaj całość »

cytat
zebrał 15 fiszek

Mów łagod­nie, ale sta­raj się mieć pod ręką so­bie gru­by kij; wte­dy zaj­dziesz daleko. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Niena­wiścią nie można za­jechać da­leko, za da­leko można. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Nauka zakłada, że Bo­ga nie ma, i ba­da, jak da­leko może ją to doprowadzić. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ser­ca prze­pełnione miłością nig­dy da­leko od siebie nie odejdą. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Nadzieja matką głupich? Prze­ciw­nie, nadzieja to mat­ka tych, którzy nie boją się rzu­cać myśli w da­leką przyszłość. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Byłem bun­towni­kiem łagod­nym, najłagod­niej­szym z możli­wych, ale krańco­wym. Poszedłem do końca. Czy za da­leko? Chciałem unieść wszys­tkie nie­szczęścia świata ludzi. I zwa­riowałem. Ale czy od te­go? Nie wiem. 

cytat
zebrał 12 fiszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama