Wyszukiwarka: czystość

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: czys­tość — zgromadziliśmy 13 tekstów.

Dbaj o czys­tość ołtarzy. Nie wiado­mo, na którym cię złożą. 

cytat
zebrał 3 fiszki

- Tak, za­kon­ni­ce złożyły nie tyl­ko uroczys­te ślu­bowa­nie czys­tości, lecz mają też jeszcze moc­ne kra­ty przed swoimi oknami.

- Ach, po­radzi­libyśmy so­bie ze ślu­bowa­niem, gdy­by tyl­ko nie było krat. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ab­so­lut­na czys­tość nie jest z te­go świata. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Gdy po­wiem: ut­rzy­muj w czys­tości zęby i płucz us­ta co ra­no, nie będzie to tak chętnie pos­trze­gane niż wte­dy, gdy do­dam: złóż przy tym dwa pal­ce na krzyż. Skłon­ność ludzka do mis­ty­cyz­mu. Na­leży z niej korzystać. 

cytat

1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki