Wyszukiwarka: cywilizacja

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cy­wili­zac­ja — zgromadziliśmy 34 teksty.

Ale tam, na miej­scu, zu­pełnie szczerze drażni prze­ciętne­go Po­laka Ludzkie Przez­nacze­nie ub­ra­ne w stro­je od Diora, omi­jające gład­ko z po­mocą zdo­byczy techni­ki wszel­kie tru­dy dnia pow­szed­niego i nieświado­me praw­dzi­wej zdo­byczy ludzkości, która jest co naj­mniej od 200 lat pol­ska zdol­ność lek­ce­ważenia sztucznie wy­myślo­nych przez cy­wili­zację za­sad życia i zdol­ność przys­to­sowa­nia się do wszys­tkich zmian, które narzu­ca rozpędzo­na his­to­ria i nies­forna geog­ra­fia polityczna. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Ludzka cy­wili­zac­ja może być ujęta w następujących słowach: "Chcę, żeby ktoś mnie przy­tulił. Zos­taw mnie".

Nie będąc w sta­nie roz­wikłać te­go pa­radok­su, a także nie mając w międzycza­sie nic lep­sze­go do ro­boty, bu­duje­my kościoły i ciężko pijemy. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Nie można twier­dzić, że cy­wili­zac­ja się nie roz­wi­ja. Wszak w każdej no­wej woj­nie za­bijają ludzi w ulep­szo­ny sposób. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki