Wyszukiwarka: było minęło

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: było minęło — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Nie ma co się dręczyć. Trze­ba zam­knąć ten roz­dział, za­pom­nieć, wy­mazać, wy­kaso­wać, od­kochać się, poz­być się te­go pli­ku z włas­nej pa­mięci. Trud­no. Było, minęło. 

cytat
zebrał 111 fiszek

W ob­liczu Bo­ga oraz wszys­tkich obec­nych przyrzekłem jej miłość i od­da­nie w cho­robie oraz zdro­wiu i nig­dy jeszcze nic nie spra­wiło mi ta­kiej satysfakcji.
Był to, pa­miętam, naj­piękniej­szy mo­ment w moim życiu.
— czytaj całość

cytat
zebrał 88 fiszek

Nie spraw­dziły się mroczne pro­roc­twa chi­liastów, prze¬po­wiadających na­dejście Końca dość pre­cyzyj­nie - na rok miano­wicie 1420, miesiąc lu­ty, po­nie­działek po świętej Scho­las­ty­ce. Ale cóż - minął po­nie­działek, przyszedł wto¬rek, a po nim [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 19 fiszek

Kto zaś mówi, że jeszcze nie po­ra fi­lozo­fować, lub że po­ra już minęła, po­dob­ny jest do mówiące­go, że jeszcze nie po­ra być szczęśli­wym lub że po­ra ta już przeszła. 

cytat
zebrał 4 fiszki
Wszystkie
Filtruj wyniki