Wyszukiwarka: życiu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życiu — zgromadziliśmy 289 tekstów.

W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. 

cytat dnia z 17 grudnia 2009 roku
zebrał 753 fiszki

Naj­piękniej­szych chwil w życiu nie zap­la­nujesz. One przyjdą same. 

cytat dnia z 13 lutego 2010 roku
zebrał 554 fiszki

[...] naj­gorzej w życiu to sa­mot­nym być. 

cytat dnia z 9 lutego 2010 roku
zebrał 490 fiszek

Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku. 

cytat dnia z 27 października 2009 roku
zebrał 437 fiszek

Miłość jest zaw­sze no­wa. I bez względu na to, czy w życiu kocha­my raz, dwa, czy dziesięć ra­zy zaw­sze sta­jemy w ob­liczu nieznanego. 

cytat dnia z 17 lutego 2009 roku
zebrał 344 fiszki

Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może. 

cytat dnia z 29 grudnia 2009 roku
zebrał 333 fiszki

Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym.

My one reg­ret in li­fe is that I am not so­meone el­se. (ang.) 

cytat
zebrał 324 fiszki

Mi­mo to kochała go na­dal, bo – po raz pier­wszy w życiu – poz­nała, co to wolność. 

cytat
zebrał 246 fiszek

By­wają w życiu chwi­le, których ból da­je się zmie­rzyć do­piero po je­go przeżyciu, i wówczas dzi­wi nas, iż zdołaliśmy go znieść. 

cytat dnia z 29 października 2009 roku
zebrał 188 fiszek

Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zro­biłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2009 roku
zebrał 185 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:29funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:27nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:24M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:23M44G wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 15:07jantar sko­men­to­wał tek­st Ludzie pot­ra­fią stra­cić, aby [...]

dzisiaj, 15:06funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st nocą sa­mot­ność bo­li bar­dziej bo [...]

dzisiaj, 15:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 15:01funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Wiruje świat, ut­ka­ny z [...]

dzisiaj, 14:59fyrfle wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.