Wyszukiwarka: życiu każdego człowieka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życiu każde­go człowieka — zgromadziliśmy 880 tekstów.

W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. 

cytat dnia z 17 grudnia 2009 roku
zebrał 753 fiszki

Naj­piękniej­szych chwil w życiu nie zap­la­nujesz. One przyjdą same. 

cytat dnia z 13 lutego 2010 roku
zebrał 554 fiszki

[...] naj­gorzej w życiu to sa­mot­nym być. 

cytat dnia z 9 lutego 2010 roku
zebrał 490 fiszek

Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku. 

cytat dnia z 27 października 2009 roku
zebrał 437 fiszek

Nie ma dru­giego człowieka ta­kiego jak ty. Jes­teś je­dyny w swoim rodza­ju i wyjątko­wy, całko­wicie ory­ginal­ny i niepow­tarzal­ny. Nie wie­rzysz w to, ale nap­rawdę nie ma
żad­ne­go dru­giego ta­kiego jak ty. I żaden [...] — czytaj całość

cytat dnia z 7 listopada 2011 roku
zebrał 353 fiszki

Miłość jest zaw­sze no­wa. I bez względu na to, czy w życiu kocha­my raz, dwa, czy dziesięć ra­zy zaw­sze sta­jemy w ob­liczu nieznanego. 

cytat dnia z 17 lutego 2009 roku
zebrał 344 fiszki

Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może. 

cytat dnia z 29 grudnia 2009 roku
zebrał 333 fiszki

Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym.

My one reg­ret in li­fe is that I am not so­meone el­se. (ang.) 

cytat
zebrał 324 fiszki

Nie pot­ra­fisz żyć bez człowieka, który Cię lu­bi, dla które­go jes­teś wart wielu zachodów, który dzieli z Tobą ra­dość i ból, w ser­cu które­go masz za­pew­nione trwałe miej­sce. Bez człowieka, które­mu możesz zaufać; człowieka, który się o Ciebie troszczy, człowieka, u które­go jes­teś zaw­sze ser­decznie witany. 

cytat
zebrał 251 fiszek

Mi­mo to kochała go na­dal, bo – po raz pier­wszy w życiu – poz­nała, co to wolność. 

cytat
zebrał 246 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:57scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:56shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:55nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:53scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:51scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:51deszczowymrok sko­men­to­wał tek­st Czemu od­chodzisz,po co było [...]

dzisiaj, 10:46scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 10:46scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 10:46scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 10:45scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.