Wyszukiwarka: życiu każdego człowieka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życiu każde­go człowieka — zgromadziliśmy 4 teksty.

W życiu każde­go człowieka można zna­leźć ok­res, w którym nie uczy­nił nic złego. To może być za­led­wie godzi­na lub miesiąc al­bo dłuższy czas - i kry­je się w tym praw­dzi­wa nies­pra­wied­li­wość lo­su. Jed­nocześnie każde­mu zdarza się mo­ment, kiedy czu­je się niez­wy­ciężony, nieomyl­ny i nieśmier­telny. Na­wet, jeżeli to trwa tyl­ko przez jed­no popołunie. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Nig­dy nie uciek­niesz przed dwo­ma naj­ważniej­szy­mi is­tnieniami w życiu każde­go człowieka: przed Bo­giem i przed śmier­cią. Bóg ci sta­le to­warzyszy i będzie się gniewał, bo nie zwra­casz uwa­gi na cud życia. Ani na cud śmierci. 

cytat
zebrał 17 fiszek

W życiu każde­go człowieka is­tnieje pun­kt zwrot­ny. Jest to ta chwi­la, kiedy człowiek mu­si sam siebie zaak­cepto­wać. Już nie chodzi o to ja­kim ma się stać. Chodzi o to ja­ki jest i ja­kim po­zos­ta­nie. Bar­dzo niewielu ludzi dos­trze­ga ten mo­ment i wy­ciąga z niego konsekwencje. 

cytat
zebrał 13 fiszek

W życiu każde­go człowieka, który doszedł do sławy is­tnieją dwie rzeczy - jed­na straszli­wa i jed­na ok­ropna. Straszli­wym jest fakt, iż wszędzie wszys­cy go znają, a ok­ropnym, gdy go nie poznają! 

cytat
Wszystkie
Filtruj wyniki