Wyszukiwarka: życie jest

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest — zgromadziliśmy 331 tekstów.

Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. 

cytat
zebrał 79 fiszek

Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. 

cytat
zebrał 76 fiszek

Nie kocham ni­kogo i obi­jam się, nie usiłuję ga­niać za roz­rywka­mi ani uk­ry­wać praw­dy, życie to jed­no wiel­kie bag­no, a każdy przebłysk świado­mości jest katorgą. 

cytat
zebrał 70 fiszek

Życie jest fair. Wszys­cy trzęsiemy się w brzuchu przez dziewięć miesięcy, a po­tem kości zos­tają rzu­cone. Niektórym wy­padają dwie szóstki, in­nym, nies­te­ty, dwie je­dyn­ki. Tak właśnie dzieje się na świecie. 

cytat dnia z 26 września 2012 roku
zebrał 69 fiszek

Życie jest zbyt po­ważne, by o nim po­ważnie mówić.

Li­fe is too im­portant to be ta­ken se­rious­ly. (ang.) 

cytat
zebrał 62 fiszki

Życie jest to opo­wieść idioty, pełna wrzas­ku i wściekłości, nic nie znacząca.

Li­fe is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Sig­ni­fying nothing. (ang.) 

cytat
zebrał 54 fiszki

W ko­bietach naj­lep­sze jest ich od­kry­wanie. I nic się nie może równać z tym, gdy dochodzi do te­go po raz pier­wszy. Bo człowiek nie wie, co to życie, dopóki po raz pier­wszy nie roz­bie­rze kobiety. 

cytat
zebrał 54 fiszki

Życie nau­czyło mnie nie tra­cić nadziei, ale też się do niej zbyt­nio nie przy­wiązy­wać. Jest ok­rutna i próżna, wol­na od skrupułów. 

cytat
zebrał 54 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Wszystkie
Filtruj wyniki