Wyszukiwarka: życie jest

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest — zgromadziliśmy 331 tekstów.

Czymże jest życie, jeśli nie sze­regiem nat­chnionych sza­leństw? - Trze­ba tyl­ko umieć je po­pełniać! A pier­wszy wa­runek: nie po­mijać żad­nej spo­sob­ności, bo nie zdarzają się co dzień. 

cytat dnia z 14 lutego 2012 roku
zebrał 79 fiszek

Życie jest jak most, który łączy to, co było, z tym, co będzie. 

cytat dnia z 17 października 2013 roku
zebrał 79 fiszek

Nie kocham ni­kogo i obi­jam się, nie usiłuję ga­niać za roz­rywka­mi ani uk­ry­wać praw­dy, życie to jed­no wiel­kie bag­no, a każdy przebłysk świado­mości jest katorgą. 

cytat
zebrał 71 fiszek

Życie jest fair. Wszys­cy trzęsiemy się w brzuchu przez dziewięć miesięcy, a po­tem kości zos­tają rzu­cone. Niektórym wy­padają dwie szóstki, in­nym, nies­te­ty, dwie je­dyn­ki. Tak właśnie dzieje się na świecie. 

cytat dnia z 26 września 2012 roku
zebrał 70 fiszek

Życie jest zbyt po­ważne, by o nim po­ważnie mówić.

Li­fe is too im­portant to be ta­ken se­rious­ly. (ang.) 

cytat
zebrał 63 fiszki

Życie nau­czyło mnie nie tra­cić nadziei, ale też się do niej zbyt­nio nie przy­wiązy­wać. Jest ok­rutna i próżna, wol­na od skrupułów. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Nie wiem czy życie jest sil­niej­sze od śmier­ci, ale miłość była sil­niej­sza od obu. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Życie jest to opo­wieść idioty, pełna wrzas­ku i wściekłości, nic nie znacząca.

Li­fe is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Sig­ni­fying nothing. (ang.) 

cytat
zebrał 54 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Wszystkie
Filtruj wyniki