Wyszukiwarka: życie jest

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest — zgromadziliśmy 5268 tekstów.

Cze­kaj na właści­wy mo­ment, na te­go mężczyznę, któy spra­wi, że two­je życie upi­je się miłością. 

cytat
zebrał 136 fiszek

Dlacze­go życie nig­dy nie jest pros­te? Bo tak nie byłoby za­baw­ne, prawda? 

cytat dnia z 1 lipca 2011 roku
zebrał 133 fiszki

Wo­lałeś swo­je życie kre­tyna, szczęście by nas znudziło. Zdechniemy osob­no, samotnie. 

cytat
zebrał 128 fiszek

Wiecie, jak to jest. Niekiedy spo­tyka­cie ko­goś wspa­niałego, ale to trwa tyl­ko chwilę. Może w cza­sie wa­kac­ji, w po­ciągu, na­wet w ko­lej­ce do auto­busu. Ociera się o wasze życie na krótki mo­ment, lecz w bar­dzo spec­jalny sposób. I za­miast za­lewać się łza­mi, że nie może zos­tać dłużej, że nie możecie się le­piej poz­nać, czyż nie le­piej cie­szyć się, że w ogóle się zjawił? 

cytat dnia z 10 października 2009 roku
zebrał 116 fiszek

Pieniądze al­bo życie - złodziej zos­ta­wia nam wybór, żona żąda jed­ne­go i drugiego. 

cytat dnia z 5 listopada 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Życie to tęskno­ta za czymś, co trud­no nazwać. 

cytat dnia z 13 stycznia 2010 roku
zebrał 115 fiszek

- Boję się.

- To dowód, że kochasz życie. 

cytat
zebrał 114 fiszek

Bar­wa jest cier­pieniem światła. 

cytat dnia z 23 września 2010 roku
zebrał 113 fiszek

Każdy człowiek na świecie, na­wet w cier­pieniu kocha życie. 

cytat
zebrał 112 fiszek

Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję. 

cytat
zebrał 110 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:59Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]

dzisiaj, 01:57Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:21krysta sko­men­to­wał tek­st Lekcja im bo­leśniej­sza, tym le­piej [...]

dzisiaj, 01:17krysta sko­men­to­wał tek­st Tęsknie

dzisiaj, 01:14krysta sko­men­to­wał tek­st Wiosną

dzisiaj, 01:13karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jak

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Ludzie to za­pomi­nal­scy. W większości [...]

dzisiaj, 00:49krysta sko­men­to­wał tek­st Cenzura co­raz moc­nej przy­tula. Krys­ty­na [...]