Wyszukiwarka: żałować

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: żałować — zgromadziliśmy 35 tekstów.

Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. 

cytat dnia z 7 sierpnia 2009 roku
zebrał 396 fiszek

Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym.

My one reg­ret in li­fe is that I am not so­meone el­se. (ang.) 

cytat
zebrał 324 fiszki

Zaw­sze trze­ba działać. Źle czy dob­rze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bez­czyn­ności, niez­de­cydo­wania, wa­hania. Czynów i de­cyz­ji, choć niekiedy przy­noszą smu­tek i żal, nie żałuje się. 

cytat dnia z 20 sierpnia 2013 roku
zebrał 209 fiszek

Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zro­biłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2009 roku
zebrał 184 fiszki

Nie żałuj umarłych, Har­ry! Żałuj ludzi żywych, którzy nie wiedzą, co to miłość. 

cytat
zebrał 132 fiszki

Kochać i tra­cić, pragnąć i żałować;

Pa­dać bo­leśnie i znów się podnosić.

Krzyczeć tęskno­cie: PRECZ! i błagać: PRO­WADŹ! -
Oto jest życie: nic a jakże dosyć... 

cytat
zebrał 83 fiszki

Chcieli­byśmy być jak skała, jak stal al­bo jak dąb. A my - z gli­ny. W niej tu i ówdzie ka­wałek szlachet­ne­go mar­mu­ru, nier­dzew­nej sta­li. Obiecu­jemy i za­pomi­namy. Jes­teśmy pew­ni i wątpi­my. Angażujemy [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 67 fiszek

Ciesz się każdą chwilą, abyś po­tem nig­dy nie żałował, że ut­ra­ciłeś młodość. 

cytat dnia z 2 lipca 2009 roku
zebrał 57 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki