Wyszukiwarka: najpiękniejsze myśli

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: naj­piękniej­sze myśli — zgromadziliśmy 49 tekstów.

Pytał:
- gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ?
Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie.
Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien.

Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada. 

anegdota
zebrała 16 fiszek • 29 listopada 2014, 21:52

t: przyszłaś?
j: tak
t: lu­bię gdy jesteś.

naj­piękniej­sze usłysza­ne od taty. 

anegdota
zebrała 14 fiszek • 28 lipca 2013, 22:11

Ty piszący mój ko­lego – ar­tysto, baj­ko­pisarzu, li­ryku, wie­szczu, zbaw­co, twórco… – czy jak­kolwiek na­kazu­jesz się na­zywać. Cóż czy­nisz światu i dlacze­go piórem władasz? W imię ja­kich ideałów duszę swą odsłaniasz, ku [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 11 fiszek • 6 maja 2014, 18:51

Daw­no, daw­no te­mu, cho­ciaż nie przed wieka­mi, za ster­ta­mi książek is­tniał in­terne­towy swiat in­ny niż wszys­tkie blo­gi, fo­tob­lo­gi, fej­sbu­ki i in­ne cu­da. Świat myśli wiel­kich autorów, zna­nych naz­wisk i ma­luczkich poszu­kiwaczy odpowiedzi [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 8 fiszek • 2 października 2012, 15:31

Pe­wien człowiek na powtórnej ma­turze ot­rzy­mał 70 % pun­któw za opi­nie włas­ne­go tek­stu. Nie pot­ra­fił bo­wiem wska­zać kiedy była opi­nia, a kiedy in­formac­ja. Je­go ob­rońcy twier­dzą, iż nie da się ich oddzielić. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2016, 03:41

Za­jebię Cię! Tak prag­ma­tycznie i raczej wca­le nie czu­le myślała do swo­jego męża mo­ja zna­joma, która wra­cała z pra­cy do do­mu. Przed nią był zasłużony ur­lop. Bez kil­ku­nas­tu dni mam 47 lat, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 14 lipca 2015, 11:29

-Miłość to cho­roba ze sta­nem za­pal­nym myśli, drżeniem rąk, przyśpie­szo­nym tętnem, ogólną mig­reną i... bólem ser­ca. Ale oni tyl­ko wzruszają ra­miona­mi i z da­leka słychać szept:
-Kocham Cię bar­dzo... ~ Mrs Vercetti 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 20 lipca 2015, 16:04

- chy­ba na zbyt wiele so­bie w życiu pozwalam?
- a cóż ta­kiego masz na myśli?
- myśle­nie ...
 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 14 stycznia 2013, 22:44

De­likat­nie objął swoją dużą dłonią jej ma­leńką dłoń
Po­pat­rzył na nią z góry – uśmie­chała się przez łzy
Położyła de­likat­nie drugą dłoń na je­go ser­cu
On de­likat­nie starł kciukiem za­wieruszo­ne łzy
Sta­li tak , a słowa nie były im potrzebne
Po­nieważ kochała go, a on kochał ją 
Naj­piękniej­sze zos­ta­je niewy­powie­dziane
A tym sa­my da­je moc uk­ry­temu pięknu 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 29 września 2012, 17:39

Była naiw­na jak mała dziew­czyn­ka. wie­rzyła, że słuchaw­ki w uszach i mu­zyka na full, zagłuszą jej myśli, wspom­nienia, prze­gapione szan­se, wyrzu­ty su­mienia i całą resztę.. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 25 listopada 2013, 18:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 07:10Akerin sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie po­wiem mu [...]

dzisiaj, 07:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wywiesiliśmy biało - czer­woną [...]

dzisiaj, 06:54LunaLove sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 06:29shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 06:28scorpion sko­men­to­wał tek­st To niewy­baczal­ne, że mil­cze­liśmy, [...]

dzisiaj, 06:26scorpion sko­men­to­wał tek­st Przebaczenie

dzisiaj, 06:25scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 06:23scorpion sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 06:06shulag sko­men­to­wał tek­st `lista

dzisiaj, 05:40magda.h-m sko­men­to­wał tek­st Tobie