Wyszukiwarka: język polski

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: język pol­ski — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Wys­trzępiła język na plot­kach, mar­na płot­ka, utonęła w morzu do­mysłów, bo zab­rakło na za­mulo­nym dnie po­mysłów. Le­piej by było dla niebo­gi, żeby wędkarz złapał za no­gi, ale i ten dał dy­la mało od­ważny, bo płot­ka chciała wa­lenia złapać na orgazmy. 

anegdota
zebrała 106 fiszek • 24 lipca 2013, 04:54

Ka­baret Li­mo??? Na moich us­tach od ra­zu po­jawił się Smi­le, ale nie ma po­wodów do Mo­ral­ne­go Niepo­koju choć ani Mru-Mru nie po­wiem na te­mat ich Skeczów Męczących. Na sce­nie oświet­le­nie co prawda [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 18 fiszek • 9 lutego 2014, 14:28

IV roz­biór Polski.

Pol­ski Han­dlow­cu ! chcesz coś sprze­dać - roz­bierz się ! 
al­bo zapłać - ona roz­bie­rze się dla ciebie.

Dzi­siaj nieo­dzow­nym at­ry­butem sprze­dania cze­gokol­wiek jest goła dupa. 

anegdota
zebrała 15 fiszek • 2 stycznia 2014, 10:51

pa­ni mądra­lowa do swo­jej najmłod­szej córki :
- po­pat­rz, przyszła ciocia. daj cioci bu­zi !
- boję się ! ta­ta mówił, że ciocia ma ja­dowi­ty język 

anegdota
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2016, 09:45

Tak znikąd od siebie trochę o sobie..
Ja­ko zwędro­wany gość dos­trze­gam, że gdzie bym nie był, zaw­sze wy­rażałem wolę asy­milac­ji, pew­ne­go głębsze­go poznania..
Do ta­kiego stop­nia, że na wyg­na­niach ule­gałem prag­nieniu ucze­nia się obcych [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 6 fiszek • 30 października 2012, 19:58

Mężczyźni - oni zaw­sze wra­cają ...

Na co dzień masz ko­goś, kocha­cie się kil­ka ra­zy w ty­god­niu, jeździ­cie ra­zem po za­kupy. Trzy­macie się za rękę.
Uśmie­chasz się do sy­na, roz­wiązu­jesz z nim [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 29 listopada 2013, 22:08

AN­NE GDOT­TA ALICJI.

Wczo­raj między in­ny­mi za­niosło mnie do Miet­ko­wa nad za­lew. Bo­dajże przed­wczo­raj Ala na­pisała mi, że nie wielu piszę się ja­ko niewielu. Nie bar­dzo ku­mam za­sady pi­sow­ni pol­skiej, toteż [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2014, 11:15

Pol­ski język dla obcokrajowców

Często słyszałem wy­powie­dzi : „Pod la­tar­nią jest naj­ciem­niej” .
Do­piero po la­tach za­jarzyłem, że la­tar­nia mu­siała być uszkodzona. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 31 października 2013, 09:54

AN­NE GDOT­TA Z PIEKAR­NI, A NA­WET Z UNIWERSYTETU.

Hałka, którą uwiel­biał pe­wien młody ka­tolik, tra­fiła na cenzu­rowa­ne w je­go jadłos­pi­sie, bo nie je te­goż wy­pieku je­go mentorka, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 15 września 2014, 08:54

Krzątam się po do­mu z głośników wypływa piosen­ka Wilków "Idziemy na mecz", nucę so­bie... Nag­le do do­mu wpa­da brat i do słów ... "Dziś pol­ski orzeł za­wal­czy jak leeew.."wykrzykuje:
- A Le­wan­dow­ski strze­li bram­ki "Rus­kim" dwieee !!!
Na co ja....
- I jeszcze jedną eee...Krzynóweeeek !!!
Brat po­pat­rzył jak na głupią, po czym wypalił
- Taa!!! Chy­ba w Play Sta­tion !!! 

anegdota • 12 czerwca 2012, 15:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:08one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś twier­dzi, iż [...]

dzisiaj, 02:07one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:56one drop for all sko­men­to­wał tek­st W życiu jaj w [...]

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

wczoraj, 23:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie