Wyszukiwarka: psychika

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: psychi­ka — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Kiedy psychi­ka na­wala, gdy ciało nie da­je ra­dy, naj­le­piej wyjść, skoczyć z mos­tu, a po­tem przypłynąć do brze­gu, wrócić do do­mu, zdjąć mok­re ub­ra­nie i za­parzyć so­bie ku­bek gorącej czekolady. 

aforyzm dnia z 8 stycznia 2012 roku
zebrał 108 fiszek • 13 grudnia 2009, 14:30

Mar­na rodzi­ca garść przep­ro­sin nie uleczy zbi­tej twarzy, ner­wo­wych od­ruchów czy zszar­pa­nej psychi­ki dziec­ka, bo ono nie jest jak wygłod­niałe zwierzę, które sięgnie po jedze­nie na­wet z rąk op­rawcy. O zaufa­nie dziec­ka czy­nem wal­czyć trze­ba i pos­tawą godną dob­re­go rodzica. 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 1 lutego 2011, 21:42

Psychi­ka ludzka pełna jest sprzeczności.
Wewnętrzne ro­zed­rga­nie z prag­nieniem spo­koju kłóci się co noc... 

aforyzm
zebrał 76 fiszek • 1 marca 2011, 06:48

Psychi­ka jest jak opuszki palców gitarzysty... 

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 10 września 2011, 10:27

Za­wiść "ek­shi­bic­jo­niz­mem" psychiki. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 8 września 2011, 22:19

Naj­pierw się jest szczęśli­wie zakochanym...
... chce się tyl­ko być z tą dru­ga osobą jak naj­bliżej i czuć jej obec­ność na każdym kroku...
... kocha się go za to, ze jest i ma się [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 grudnia 2012, 19:16

Kłam­stwo zaw­sze po­zos­ta­wia głębo­kie śla­dy. W pa­mięci. W psychi­ce ludzi. Tym bar­dziej, że kłam­stwo zaw­sze próbu­je przyob­lec się w sza­ty praw­dy.
Kłam­stwo tyl­ko wte­dy ska­zane jest na klęskę, gdy prze­ciw­sta­wi mu się praw­da w so­juszu z su­mieniem.
To zwyk­le su­mienie by­wa naj­su­row­szym sędzią. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 sierpnia 2012, 20:32

Słuchaj nie będę wcis­kał ci frazesów
La­konicznych, tem­pych jak u prze­wod­ni­ka wersów (tak)
Małe mias­to z na­mi po­kazu­je, to nie ry­nek z widokówki
Jak nie ko­lory­zuje te­go (tego)
Co za ok­nem w deszczu omijamy
Ludzie, szyb­kie auta [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 28 października 2012, 13:07

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki