Wyszukiwarka: nienawiść

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niena­wiść — zgromadziliśmy 37 tekstów.

-Opo­wiedz mi coś o sobie...
-Mam na imię Miłość, moją matką jest Po­myłka, oj­cem Przy­padek. Urodziłam się w ser­cu i tam obec­nie mie­szkam, ra­zem z sios­trą Nadzieją. Codzien­ne kłótnie z ku­zynką Niena­wiścią sprawiają, [...] — czytaj całość

aforyzm dnia z 10 stycznia 2010 roku
zebrał 460 fiszek • 9 stycznia 2010, 18:19

Miłość, to spółka ducho­wa dla roz­wo­ju dwóch osób, objęta możli­wością na­tychmias­to­wej ape­lac­ji i roz­wiąza­nia umo­wy z pa­rag­ra­fu nienawiści. 

aforyzm
zebrał 178 fiszek • 16 stycznia 2011, 01:56

wo­bec cho­rob­li­wej niena­wiści do­wody przy­jaźni nic nie znaczą 

aforyzm
zebrał 174 fiszki • 7 marca 2011, 12:48

Wol­ność to nie stan, ani miej­sce. To nie poglądy ani pra­wa. To cho­ler­ny wrzask pełen niena­wiści lub ra­dości, w który wkłada­my całe swo­je ser­ce i płuca i nie ob­chodzi nas, że wezmą nas za idiotę. 

aforyzm dnia z 5 listopada 2010 roku
zebrał 164 fiszki • 16 marca 2010, 12:20

Dwie ko­biety pot­ra­fią naz­wać przy­jaźnią, wspólną niena­wiść do trzeciej. 

aforyzm dnia z 12 listopada 2009 roku
zebrał 159 fiszek • 11 listopada 2009, 10:17

Tonąc w oceanie niena­wiści naj­częściej nie zwra­camy uwa­gi na nasze włas­ne błędy, które są swe­go rodza­ju trat­wa­mi cze­kający­mi, by nas uratować. 

aforyzm dnia z 15 kwietnia 2010 roku
zebrał 126 fiszek • 13 kwietnia 2010, 22:21

Niena­wiść jest war­tością bez­względną na wyk­re­sie uczuć.
In­spi­rac­ja: Ka­det ;) (matematycznie) 

aforyzm
zebrał 98 fiszek • 3 maja 2011, 09:32

Brak obiek­tu wspólnej niena­wiści często dop­ro­wadza do zniena­widze­nia się ko­lej­nych osób. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 5 maja 2010, 07:49

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki