Wyszukiwarka: niebie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 13 tekstów.

"Nie jes­tem jeszcze w niebie, ale no­gami nie do­tykam już ziemi." 

aforyzm dnia z 4 maja 2009 roku
zebrał 100 fiszek

Zaufa­nie…gdy poz­wo­lisz abym przep­ro­wadził cię przez noc, na­wet wte­dy, gdy na niebie zab­raknie gwiazd. 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 27 października 2012, 13:09

Nie­dziel­nych kierowców pro­wadzą zna­ki na niebie... 

aforyzm
zebrał 57 fiszek • 22 czerwca 2011, 09:12

Przy­jaciele są jak gwiaz­dy na niebie....
Cza­sami ich nie widać,
ale zaw­sze wiesz,że tam są... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 marca 2013, 17:03

Spot­ka­liśmy się wszys­cy ra­zem. Przy wi­gilij­nym sto­le i obok choin­ki pięknie pachnącej. Opłatek przez księdza poświęco­ny, na ta­lerzy­ku ład­nie ułożony. Wsta­jemy, naj­star­szy dzięku­je za ubiegł rok i pro­si o równie dob­ry, który [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 25 grudnia 2012, 00:33

Re­ligia chrześci­jańska uczy nas po­niżenia. Mówi: al­bo wie­rzysz, al­bo nie wie­rzysz i tyl­ko od te­go za­leży two­je zba­wienie- nieważne jest to, ja­kim człowiekiem byłeś. Wnios­ku­je, że w niebie jest od gro­ma strasznych ludzi, gdyż wys­tar­czyło jed­no szcze­re wyz­na­nie i prośba o przyjęcie i prze­bacze­nie, a w piek­le mnóstwo dob­rych ludzi, którzy by­li tak upar­ci, by do końca nie wie­rzyć w tą całą grę. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 grudnia 2012, 00:43

I ta zieleń oliw­ki w ga­ju zuchwałej pew­ności siebie. Do­minu­jesz, to pew­ne, a mnie z tym jak w niebie :) 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2013, 21:04

Zgu­biłam się w cze­kola­dowym niebie twoich oczu. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2012, 15:53

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki