Wyszukiwarka: druga osoba

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dru­ga oso­ba — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Mówi się:
"Jak kocha to wróci"

Co wte­dy jeżeli dru­ga oso­ba pomśli tak samo? 

aforyzm dnia z 25 kwietnia 2009 roku
zebrał 94 fiszki

Nie wie­działem ze uczu­cie zwa­ne da­lej miłością może zniknąć w jed­nej chwili.
Wyob­raź so­bie człowieka otoczo­nego myd­laną bańką, pod­chodzi dru­ga oso­ba która za mo­ment go zra­ni czy­nem lub słowem, wy­ciąga z kie­sze­ni igle [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 14 listopada 2012, 04:39

Czym jest miłość?? Hmm...dla jed­nych to piękne uczu­cie, dla in­nych reak­cja che­miczna zachodząca w Naszym mózgu a jeszcze dla in­nych nie pot­rzeb­ne uczu­cie, które kom­pli­kuje życie. Jak­by te­go nie naz­wać dla mnie [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 17 grudnia 2012, 15:01

Naj­pierw się jest szczęśli­wie zakochanym...
... chce się tyl­ko być z tą dru­ga osobą jak naj­bliżej i czuć jej obec­ność na każdym kroku...
... kocha się go za to, ze jest i ma się [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 grudnia 2012, 19:16

-Zna­lazłam lo­gikę zakochania.
-No mów .
- Nig­dy nie sta­raj się za bar­dzo o względy , bo jak zacznie ci za­leżeć to jes­teś w d*pie po­nieważ sta­rasz się ,sta­rasz się a później się oka­zuje że ta dru­ga oso­ba nic do ciebie nic nie czu­je ,a wte­dy tra­cisz ja­kiekol­wiek chęci życia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 stycznia 2013, 22:16
Wszystkie
Filtruj wyniki