Wyszukiwarka: daleko

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: da­leko — zgromadziliśmy 33 teksty.

Do­piero kiedy zap­ragniesz wra­cać, zaczy­nasz ro­zumieć jak da­leko odszedłeś. 

aforyzm
zebrał 193 fiszki • 16 maja 2011, 15:50

By­wa że dłonie są ra­zem, a myśli i ser­ca daleko. 

aforyzm dnia z 28 kwietnia 2012 roku
zebrał 177 fiszek • 11 maja 2011, 06:32

Sto­sując się do wszys­tkich re­guł da­leko nie zajdziesz. 

aforyzm
zebrał 114 fiszek • 19 marca 2011, 21:22

In­ternet to ta­kie dziw­ne zja­wis­ko…pot­ra­fi zbliżyć ludzi, gdy są od siebie da­leko i od­da­lić, gdy są bar­dzo blisko… 

aforyzm
zebrał 97 fiszek • 12 marca 2013, 14:18

Jak bar­dzo jes­teśmy dla siebie blis­cy często do­wiadu­jemy się do­piero wte­dy, gdy jes­teśmy od siebie zbyt bar­dzo daleko… 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 17 marca 2013, 10:17

Sens życia? Po­win­niśmy zajść wy­soko, nie po­suwając się przy tym za daleko. 

aforyzm dnia z 9 grudnia 2014 roku
zebrał 79 fiszek • 22 marca 2011, 00:02

... przyszłość nie leży da­leko... tyl­ko o krok przed nami... 

aforyzm
zebrał 59 fiszek • 12 grudnia 2012, 00:49

- Przep­raszam, wiem że nie po­winienem. To zaszło za daleko.
- Chy­ba trochę za późno na skruchę...
- Czy mogę liczyć na Twoją przyjaźń?
- Żar­tu­jesz so­bie?! Wy­noś się z mo­jego życia, daj mi spokój.. Nie chcę Cię znać..!
- Przep­raszam....
Od­szedł.. a ona do siebie:

- Kocham Cię, nie od­chodź... wróć.. 

aforyzm dnia z 13 kwietnia 2009 roku
zebrał 52 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki