Wyszukiwarka: ciepło

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ciepło — zgromadziliśmy 22 teksty.

Człowiek na­wet w upał pot­rze­buje ciepła... 

aforyzm dnia z 31 stycznia 2015 roku
zebrał 203 fiszki • 19 maja 2011, 17:45

Szor­stkość dłoni nie uj­mu­je im ciepła.


in­spi­rac­ja Raskolnikow 

aforyzm
zebrał 177 fiszek • 23 grudnia 2011, 09:56

Przy­tulaj. Poczuj ciepło in­ne­go ciała, tak pełne życia, poczuj bijące ser­ce i po­myśl wte­dy, co będzie jak zab­raknie tej oso­by. Wte­dy przy­tul jeszcze moc­niej i niech ogar­nie Cię życie. Przy­tulaj by­le ko­go, ko­leżankę, przy­jaciółkę, mamę czy bab­cię.

Przy­tulaj ko­biety do cho­lery, i nie uda­waj ta­kiego zat­war­działego ar­mstron­ga fiutomiażdżyciela. 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 2 maja 2011, 08:57

Ja­kim ciepłem dzielisz się z in­ny­mi, ta­kim ser­cem og­rzeją cię, gdy się wypalisz… 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 13 lutego 2013, 18:12

Do­piero gdy życie do­tyka nas chłodem szu­kamy ciepła w tlących się nadziejach... 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 6 stycznia 2013, 10:26

...i zim­ne ka­mienie mogą ofiaro­wać ludziom wiele ciepła o ile znajdą się dłonie, które będą chciały wy­doby­wać z nich iskry. 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 21 listopada 2012, 07:51

Ciało jest og­niem jak dusza ciepłem 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 15 grudnia 2011, 02:10

Miłość to do­tyk, który da­je ciepło. Gest, który tłumaczy, że nie mu­sisz się zmieniać. Możesz zos­tać ta­ki, ja­ki jesteś. 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 19 marca 2013, 10:39

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki